کاهش روند صدورکارت‌های بانکی در 6 ماهه اول 98

گزارش بانک مرکزی برای 6 ماهه اول سال جاری نشان می‌دهد در دوره منتهی به شهریورماه روند افزایش صدورکارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی7 درصدی داشته است. در این بین استان تهران با سهم 26 درصدی بیشترین صدورکارت را داشته و پس از آن استان‌های خراسان رضوی، ‌اصفهان و فارس قرار دارند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، همانند ابتدای سال،66 درصد از کارت‌های صادرشده از نوع کارت برداشت بوده که این آمار در شهریور‌ماه سال گذشته نیز ثابت بوده و مجددا استان تهران بیشترین صادرکننده بوده است. بالاترین سهم صدور را بانک‌ ملی با 14درصد رشد نسبت به شهریورماه سال گذشته داشته و بانک‌های سپه و ملت با  6 و 5 درصد افزایش صدور، دومین و سومین سهم را داشته‌اند.

کاهش روند صدورکار‌ت‌های بانکی در شهریورماه

تعداد کارت‌های صادرشده شبکه بانکی تا شهریورماه سال جاری، نزدیک به 349 میلیون عدد گزارش شده است. روند افزایش صدور کارت نسبت به شهریورماه سال گذشته( با بالغ بر377 میلیون کارت)کاهشی 7 درصدی و نسبت به اسفندماه سال گذشته( با 341میلیون کارت) کاهشی 2 درصدی داشته است. با توجه به نمودار شماره1 بیشترین درصد رشد در بازه مورد بررسی مربوط به خردادماه است که در آن تعداد کارت‌های صادرشده با 1 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته از 343.700.046 به 347.421.590 رسیده است.

نمودار شماره 1- تعداد کل کارت‌های صادرشده توسط شبکه بانکی تا دوره منتهی به شهریورماه 98

بیشترین صدور کارت در استان تهران

بالاترین صدور کارت در دوره منتهی به شهریورماه مربوط به استان تهران(92 میلیون و 195هزار و 618 عدد) بوده است؛ به گونه‌ای که طبق نمودار شماره2، 0.26 درصد ازکارت‌های صادرشده تا شهریورماه در این استان بوده، یعنی ‌از هر 4 کارت، یکی در استان تهران صادر شده است. استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، خوزستان، آذربایجان شرقی و مازندران نیز به ترتیب پس از تهران بیشترین صدور کارت را داشته‌اند.

جدول شماره 1- استان‌هایی که بالاترین تعداد کارت صادرشده را تا شهریورماه98 داشته‌اند

نمودار شماره 2- سهم هر استان از تعداد کارت صادرشده تا شهریورماه 98

سهم کارت‌های برداشت از کل کارت‌های بانکی

در شهریور‌ماه از تعداد کارت صادرشده(بالغ بر 348میلیون)، حدود232 میلیون عدد کارت برداشت، بیش از 111میلیون عدد کارت هدیه، نزدیک به 3 میلیون عدد کارت اعتباری و 2 میلیون عدد مربوط به کارت‌های پول الکترونیکی بوده است.

همچنان که در نمودار شماره 3 نشان داده شده است 0.66 درصد از کارت‌های صادره کارت برداشت بوده، یعنی تقریبا از هر 10کارت صادرشده در شبکه بانکی 6 عدد برای برداشت بوده که این آمار در ابتدای سال و همچنین شهریورماه سال گذشته بدون تغییر بوده است.

نمودار شماره3- سهم انواع کارت‌ از کل کارت‌های صادر شده تا شهریورماه 98

با توجه به نمودار شماره 4، روند افزایش تعداد کارت برداشت در بازه مورد بررسی نشان می‌دهد که تعداد کارت‌های برداشت در شهریورماه نسبت به ابتدای سال(229 میلیون و 442 هزار و 372 عدد) 1.2 درصد افزایش و نسبت به شهریورماه سال گذشته (253 میلیون و 17 هزار و 466 عدد)8.8 درصد کاهش داشته است.

نمودار شماره 4- تعداد کارت‌های برداشت صادرشده تا شهریورماه 98

بیشترین صدور کارت‌ برداشت در استان تهران

دربازه 6 ماهه مورد بررسی سهم تهران از کل کارت‌های برداشت بالغ بر 232میلیون عدد بوده است و همچنان که در نمودار شماره 5 دیده می‌شود 0.18درصد از کارت‌های برداشت را به خود اختصاص می‌دهد. مقایسه این سهم با ابتدای سال و بازه مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته و مدت مشابه سال گذشته ثابت بوده است.

نمودار شماره5- سهم تهران از کارت‌های برداشت در 6 ماهه نخست سال‌های 98 و 97

روند صدور کارت در بزرگترین بانک‌های کشور

بیشترین کارت صادرشده تا شهریورماه 98مربوط به بانک ملی و حدود57 میلیون عدد کارت بوده است. چنان که در نمودار شماره6  مشاهده می‌شود پس از بانک ملی ، بانک‌های سپه و ملت به ترتیب 57،338،973 عدد و 39،563،385 عدد صدور کارت داشته‌اند که نسبت به شهریورماه سال 97 به ترتیب رشدی 14، 6 و 5 درصدی داشته‌اند. بانک‌های خاورمیانه و توسعه‌‌صادرات نیز به ترتیب با صدور66.311 و 91.133 عدد کارت، کمترین صدور کارت را تا دوره منتهی به شهریورماه داشته اند. طبق این آمار سهم 3 بانک بررسی شده از کل کارت های صادرشده تا شهریورماه 18، 16 و 11درصد بوده است.

نمودار شماره6- تعداد کارت صادرشده در بانک‌های بزرگ تا شهریورماه98 در قیاس با شهریورماه97

نمودار شماره7- درصد سهم بانک‌های بزرگ از تعداد کارت صادرشده تا شهریور 98

 

گزارشی از: مریم نبی پور


خبر پیشنهادی
میزسخنی با فعالان صنعت پرداخت دربارۀ 2020(بخش اول)

کارت های پرماجرا/ صنعت پرداخت و تکرار رویاهای همیشگی

گفت وگو با فعالان فناوری بانکی درباره تحول دیجیتال در 2020(بخش دوم)

فناوری در سرزمین بانک ها/ IT اهلی شد


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی